Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

 


Generelt

Salg og leveranser fra medlemsbedrifter i NT skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte fremgå av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven.

  

Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i h t SSB’s byggekostnadsindeks, eller annen tilsvarende indeks, på leveringstidspunktet.

  

Endring av bestilling

Kunde er selv ansvarlig for å påse at ordrebekreftelse/tilbud/tegning(er) er i samsvar med kundens krav. Dette gjelder både planløsning, mål etc.

N. Eggedal Hyttemøbel as er ikke leverandør av produkter av gass og kunden er selv ansvarlig for at tegning og tilbud er i tråd oppfyller de krav som gjelder ved bruk av slike produkter, for eksempel komfyr, kjøleskap, ventilator etc. Kunde er også selv ansvarlig for å kontrollere om tegning/tilbud er i tråd med de regler som gjelder ved plassering inntil peis o.l. og er selv ansvarlig for at ubrennbart materiale benyttes der dette kreves mellom ildsted og innredning. Ved kjøp av hvitevarer fra annen leverandør er kunde selv ansvarlig for å påse at disse passer til de varer som leveres av N Eggedal Hyttemøbel og at de spesifikasjoner og regler for den spesifikke hvitevaren overholdes.

Av produksjonstekniske årsaker anses ordren som bekreftet om intet annet er gitt beskjed om innen påfølgende arbeidsdag klokken 13.00 etter at ordrebekreftelsen er mottatt. Ordre kan etter dette ikke avbestilles uten at det på forhånd er avtalt med N. Eggedal Hyttemøbel as. Alle endringer skal meddeles selger skriftlig per epost. Foretas endringer senere enn nevnte tidspunkt, har selger rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Kreves endring senere etter overnevnt tidspunkt plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder.

Vi gjør oppmerksom på at bilder av innredning fritt kan benyttes av N. Eggedal Hyttemøbel as i markedsføring med mindre kunde motsetter seg dette.

  

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen avtalte betalingsdager. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til betaling før levering eller at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

  

Levering/risikoens overgang

Selgers pris inkluderer varen fritt levert på byggeplass på egnet losseplass for lastebil, med mindre annet er spesifisert i tilbud. Kjøper plikter å besørge kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Levering ansees for skjedd når varen er losset av bil, og risikoen for varen går samtidig over på kjøper. Lagring av varen på byggeplass, transport fra losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen eller lignende, utføres av kjøper og skjer for dennes ansvar og risiko.

Har kunden bestilt innbæring/montering av produkter har han/hun selv ansvar for å beskytte gulv, vegger, med mer. På grunnlag av HMS-krav er våre transportører pålagt å beholde godkjent verneutstyr som skotøy på.

Ved montering, som skal utføres av N. Eggedal Hyttemøbel as, skal aktuelt rom hvor montering skal skje, herunder tilhørende adkomstvei, være ryddig og uten hindringer for monteringen. Overholdes ikke dette er N. Eggedal Hyttemøbel as ikke ansvarlig for skader som følge av dette. Kunden er selv ansvarlig for de kostnader eventuell retting måtte medføre. Kunden er selv ansvarlig for de kostnader eventuell retting måtte medføre. Kunde må sørge for kjørbar og eventuelt brøytet vei for lastebil fram til losseplass nær innbæringssted.

            

Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader/mangler. Montering må ikke påbegynnes dersom varen har synlig feil eller mangler. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør/montør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt. 

Kjøper plikter å kontrollere varene nøye ved mottakelsen/etter montering, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varene for synlige skader/mangler. Eventuelle anmerkninger må oversendes selger straks, og senest innen klokken 16.00 neste arbeidsdag.

N. Eggedal Hyttemøbel as presiserer at alle våre produkter er håndverkkvalitet. Dette inkluderer at det kan forekomme avvik individuelt fra del til del, da hvert enkelt element er unikt. Synlige kvister kan forekomme på heltre malt furu, og anses ikke som mangel. Alle elementer laget av heltre vil kunne svelle eller krympe ved endringer i luftfuktighet. Det er kundens ansvar å sørge for at luftfuktighet og romtemperatur holdes innenfor normale variasjoner. Det samme gjør seg gjeldende ved oppmaling av heltrefronter. 

N. Eggedal Hyttemøbel as understreker at matt maling er vanskeligere å tørke av og holde rent, og vi anbefaler maling med 30 glans på innredning i rom som kan være utsatt for skitt og merker. 

Ved oljing/beising av heltre innredning kan sluttresultatet avvike noe fra fargeprøve avhengig av treets struktur og farge. Videre at det kan forekomme nyanseforskjeller på de ulike lamellene grunnet ulik trestruktur i materialene. 

Leveringsforskyvning fra kjøper:

Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å kreve betaling for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale rimelig lagerleie for den perioden varene står hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid, samt alle dokumenterte ekstrakostnader leveringsforskyvningen medfører.

 

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn